Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

Ordenances

Ordenances

ORDENANCES MUNICIPALS 2006

1.              Impost sobre béns immobles                                                         

2.              Impost sobre vehicles de tracció mecànica                     

3.              Impost sobre activitats econòmiques                                      

4.              Impost sobre construccions, instal·lacions i obres   

5.              Impost sobre increment valor terrenys naturalesa urbana 

6.              Contribucions especials                                        

7.              Llicència obertura d'establiments                                    

8.              Servei de clavegueram                                        

9.              Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer             

10.          Documents que expedisca l'administració                          

11.          Arreplegada i immobilització de vehicles de la via publica

12.          Llicències urbanístiques                                        

13.          Servei de cementeri                                                        

14.          Servei d'arreplegada de fem o residus urbans 

15.          Obertura de sondatges o rases, etc                                 

16.          Ocupació de terrenys d'ús públic de taules i cadires 

17.          Llocs, barraques, casetes, espectacles atraccions        

18.          Portades, aparadors i vitrines                               

19.          Subsòl, sòl i vol                                        

20.          Entrades de vehicles a través de les voreres, guals   

21.          Prestació serveis piscines i instal·lacions esportives

22.          Subministrament d'aigua                                                 

23.          Servei ensenyament conservatori municipal de música 

24.          Servei d'escola infantil municipal                                 

25.          Ocupació terrenys amb mercaderies, mat. construcció,etc 

26.          Expedició de documents urbanístics                   

27.          Utilitzar plaques, patents, etc                                          

28.          Prestació servei social com. atenció domiciliària                

29.          Zones d'acampada i àrees recreatives                   

30.          Entrada en espectacles de caràcter cultural

31.          Preu públic inscripció cursos i tallers  

32.         Llei tràfic i seguretat vial. multes tràfic 

 

 

Ajment. de Banyeres de Mariola. 2023