Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

Què són els Serveis Socials

Què són els Serveis Socials

Els Serveis Socials d'Atenció Primària són recursos i/o servicis (públics o de competència municipal) dirigits a la població en general, amb caràcter universal i gratuït.

Pretenen contribuïr a la millora de la qualitat de vida de les persones i dels grups en els que s'integren, potenciant la igualtat d'oportunitats i l'accès a elles; així com la participació de tots i cada un dels ciutadans en la recerca dels recursos existents en la seua comunitat.

Què serveis es presten?

- Servei d'informació, orientació i assessorament, dels recursos socials.

-Tramitació de recursos d'àmbit social.

-Servei d'ajuda a domicili, en el que es presta atenció de caràcter personal, familiar, social i rehabilitadora.

-Promoció de l'associacionisme i el voluntariat social.

-Programa de prevenció i intervenció social amb grups especialment vulnerables.

-Taller Ocupacional per a persones amb discapacitat.

-Programa d'oci i temps lliure, consistent en la realització d'activitats dirigides a persones majors, persones amb discapacitat, dones, menors, etc.

Qui presta aquests serveis?

         - 2 Treballadores Socials.

         - 1 Educadora Taller Ocupacional.

         - 2 Auxiliars d'Ajuda a Domicili.

On ens pots trobar?

         A l'Ajuntament de Banyeres de Mariola.

         Departament de Serveis Socials.

         Plaça de la Malva, 11

         Telèfons: 966567315 - 966567475 Extensió 3

         Fax: 965566668

Quan ens pots trobar?

        De dilluns a dijous, de 10 a 14 hores.

Ajment. de Banyeres de Mariola. 2024