Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

Retribucions alts càrrecs

Retribucions alts càrrecsA partir de 01/08/2015:

Bases que regulen les retribucions dels alts càrrecs / Bases que regulan las retribuciones de los altos cargos

Retribucions del personal polític alliberat / Retribuciones del personal político liberado


Les indemnitzaciones de la resta del personal polític es plasmaran anualment, tal com establix l'article 8, punt 1, apartat f) de la Llei 19/2016, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Las indemnizaciones del resto del personal político se plasmarán anualmente, tal como establece el artículo 8, punto 1, apartado f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.Unitat responsable de la informació: Intervenció-Tresoreria
Última actualització:
18/11/2015
Ajment. de Banyeres de Mariola. 2022