Valencià Valencià | Castellano Castellano
Cercador

DANYS TEMPESTA

DANYS TEMPESTA

LINKS MODELS

model 1

model 5

model 6

obligatori

informació

           

B A N

En la vesprada del passat 31 de juliol es va produir una forta pedregada en el terme municipal de Banyeres de Mariola, que va produir danys a les persones i als béns del municipi. Des d’eixe moment, l’Ajuntament va prendre les següents mesures a nivell administratiu:

1.- Escrit a la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, Subdelegació del Govern a València i Direcció General d’Emergències de la Generalitat a fi que s’iniciara un expedient de caràcter catastròfic a fi que els afectats per la pedregada es pugueren beneficiar d’ajudes.

2.- Convocatòria d’un Ple Extraordinari celebrat el dia 7 d’agost on, a proposta de l’Alcaldia, es va aprovar per unanimitat:

a) Reclamar ajudes a l’Administració de l’Estat, Generalitat i Diputació de València per a pal·liar els danys.

b) Concedir una bonificació del 95 % (la màxima permesa per la Llei) en el impost d’obres i construccions a aquelles obres que es realitzen com a conseqüència de la pedregada, amb la finalitat de rehabilitar o reparar edificis.

 

Com a conseqüència de l’anterior, l’Ajuntament de Banyeres de Mariola s’ha posat en contacte amb la Delegació del Govern qui ha donat instruccions sobre els danys que es poden reclamar i la manera de presentar reclamacions. La situació és la següent:

1.- El Govern no declararà “zona catastròfica”, perquè esta figura jurídica no existeix ja en l’ordenament jurídic espanyol, sinó que està derogada des de l’any 2007.

2.- La normativa actual de subvencions estatals contempla dos formes de subvenció en casos de situació d’emergència o catàstrofe:

a) L’aprovació i publicació pel Consell de Ministres d’un Reial Decret Llei amb mesures urgents per a la població o àmbit afectat. En cas d’aprovar-se, es publica amb posterioritat al fet causant i l’avaluació dels danys, i se solen concedir dos mesos per a presentar sol·licituds de reclamació. ACTUALMENT ENCARA NO ES PODEN PRESENTAR RECLAMACIONS PER ESTA VIA, JA QUE NO S’HA APROVAT EL REIAL DECRET LLEI NECESSARI. En cas que s’aprovara, l’Ajuntament ja informarà adequadament als veïns.

b) L’aplicació del Reial Decret 307/2005. DURANT EL MES D’AGOST ES PODEN PRESENTAR SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER ESTA VIA. Per tant, a les Oficines de l’Ajuntament  podreu rebre informació i ajuda per a fer els tràmits, que estarà oberta de dilluns a divendres, fins el dia 28 d’agost a les 14:00 hores. Les “línies d’ajuda” es poden consultar en els taulers d’anuncis, registre i pàgina web municipal.

                                                               Banyeres de Mariola 14 d’agost de 2015.

                                                                      L‘ALCALDE

 

 

                                                     signat.- Josep Sempere i Castelló

 

 

 

 

SUBVENCIONS QUE ES PODEN DEMANAR ABANS DEL 28 D’AGOST DEL 2015, COM  A  CONSEQÜÈNCIA DE LA PEDREGADA DEL 31 DE JULIOL

 

1.- UNITATS FAMILIARS O DE CONVIVÈNCIA ECONÒMICA (MODEL 1 + OBLIGATORI)

a) Danys personals: Sols en cas de mort i d’incapacitat absoluta i permanent.

b) NO hi ha ajudes per a danys en vehicles ni collites.

c) Danys per destrucció total, danys estructurals i danys menys greus en la vivenda habitual (NO LA 2ª VIVENDA):

* Requisits: Ingressos anuals dins d’uns límits i acreditar la titularitat de la vivenda

* En el cas de danys estructurals, la subvenció és del 50 % fins a 10.320 euros, i en el cas de danys menys greus és del 50 %, fins a 5.160 euros.

d) Destrucció o danys en els efectes domèstics de primera necessitat      

* Requisit: Acreditar la residència en la vivenda

* Subvenció: Els cost de reposició fins a 2.580 euros

*** En el cas d’estar assegurats, sols es pot sol·licitar, en el cas dels apartats c) i d) si la indemnització percebuda no cobreix la totalitat dels danys.

 

2.- COMUNITATS DE PROPIETARIS EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL (MODEL 5 + OBLIGATORI)

Es subvencionen els danys en elements comuns d’ús general en una comunitat.  La subvenció és del 50 % dels danys, fins a un màxim de 8.000 euros.

* Requisits: a) Pòlissa de segur en vigor.

      b) Riscos no inclosos en la cobertura ordinària o en el segur de riscos extraordinaris.

 

3.-AJUDES DESTINADES A ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, MERCANTILS I DE SERVEIS (MODEL 6 + OBLIGATORI)

* Modalitats:  - Reconstrucció dels edificis i de les instal·lacions danyades.

-          Reposició de l’ utillatge.

-          Reposició del mobiliari.

-          Reposició d’altres elements essencials.

-          Reposició d’existències i productes de l’activitat empresarial

* Requisits per a ser beneficiaris:

- Persones físiques o jurídiques titulars de l’establiment.

- Estar degudament registrats a efectes fiscals

- Estar en funcionament amb 50 o menys empleats

- Amb pòlissa de segur en vigor

- Per riscos no inclosos en la cobertura ordinària o en el segur de riscos extraordinaris

* Ajuda: 8.000 euros com a màxim          

 

MÉS INFORMACIÓ: - AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA. DE DILLUNS A DIVENDRES de 9 a 14 hores.  WWW.PORTADEMARIOLA.COM


_____________________________________________________________________________

DANYS TEMPESTA

A fi d'avaluar els danys ocasionats per la tempesta de granís del passat 31 de juliol i estudiar la possibilitat de sol·licitar la declaració de zona catastròfica, es demana als afectats que aporten la valoració dels desperfectes que han patit.

 Per fer-ho hauran de cumplimentar el document que està a la seua disposició en l'Ajuntament i en la pàgina web municipal:

Document

 Termini: El document haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de Documents de l'Ajuntament, com a màxim, fins al dia 11 d'agost, dimarts, en horari de 09 a 14 hores.

 Gràcies per la seua col·laboració.


Banyeres de Mariola, 4 d'agost de 2015.

L’Alcalde

 Josep Sempere i Castelló

Ajment. de Banyeres de Mariola. 2022